Storitve

 • vodenje glavne knjige z analitičnim knjigovodstvom saldakontov
 • vodenje analitične evidence osnovnih sredstev
 • obračun plač in drugih prejemkov (avtorski honorarji, podjemne pogodbe,...) in poročanje v zvezi z njimi zunanjim uporabnikom (DURS, ZPIZ, AJPES)
 • obračun DDV (izdelava knjige prejetih in izdanih računov in priprava ter oddaja obrazcev DURS)
 • izdelava obrazcev za statistiko ter poročil za Banko Slovenije
 • izdelava oziroma pomoč pri pripravi druge dokumentacije za zunanje uporabnike
 • izdelava medletnih izkazov poslovanja
 • izdelava letnega računovodskega poročila
 • izdelava obračuna davka od dohodov pravnih oseb in napoved davka od dohodkov iz dejavnosti
 • davčno in poslovno svetovanje
 • pregled ustreznosti oziroma pravilnosti obstoječih evidenc
 • druge storitve po dogovoru s poslovnimi partnerji